Przedsiębiorstwo Kształcenia Ustawicznego I Doradztwo Rolnicze

Szkolenie zawodowe z zakresu "HODOWLI SUMA AFRYKAŃSKIEGO, JESIOTRÓW W OBIEKTACH RECYRKULOWANYCH" (wszelkiego rodzaju obiekty inwentarskie, poprodukcyjne)

Pic 7

Względy koniunkturalne w ostatnich latach ograniczają sprzedaż karpia towarowego - rynek poszukuje nowych gatunków ryb do konsumpcji bezpośredniej jak i przetwórstwa. Szansą rozszerzenia asortymentu produkcji rybackiej jest poszukiwanie nowych gatunków ryb - takimi gatunkami są niewątpliwie sum afrykański, sum europejski, jesiotry, wszystkie ryby drapieżne, łososiowate.

Florystyka

Chów i hodowlę można prowadzić na 2 sposoby: tradycyjnie w obiektach stawowych, jeziorach lub w sposób nowoczesny, KONTROLOWANY we wszystkiego rodzaju obiektach gospodarczych, poprodukcyjnych Do podjęcia produkcji znakomicie nadają się pieczarkarnie, kurniki, chlewnie, obory, hale przemysłowe a nawet szklarnie. Do podjęcia produkcji liczonej w dziesiątkach tysięcy kilogramów (w zależności od gatunku) wystarczy już powierzchnia od 60 do 300m2. (patrz atrakcyjność chowu ryb w obiegach recyrkulowanych) Wszystkie te obiekty muszą być wyposażone w dopływ wody (najlepiej ze studni), ogrzewanie, kanalizację. Dodatkowym wymogiem jest zbudowanie (we własnym zakresie, prostymi metodami) odpowiedniego systemu oczyszczania wody (filtry, osadniki). RECYRKULACJA to nic innego jak wykorzystanie do hodowli tej samej, oczyszczonej w systemie filtrów wody, która po przejściu przez system filtrów ponownie wraca do obiegu. Chów i hodowlę ryb w obiegach recyrkulowanych prowadzi się w różnego rodzaju basenach np. betonowych, metalowych z odzysku, z żywic syntetycznych - jednym słowem we wszystkim co jest do zdobycia na rynku lokalnym!

ATRAKCYJNOŚĆ CHOWU RYB W OBIEGACH RECYRKULOWANYCH:

• Chów ryb można prowadzić w dużych zagęszczeniach, zdecydowanie większych niż innych gatunków ryb słodkowodnych i osiągać wysokie wyniki produkcyjne , dochodzące do 400-700 kg z 1 m3 basenów.

• Rybę towarową o masie jednostkowej 800 - 1000 g można uzyskać w ciągu 6 - 8 miesięcy.

• Ryby hoduje się w zamkniętych obiegach recyrkulacyjnych, zasilanych wodą studzienną podgrzaną do temperatury 25 - 300 C.

• Produkcję ryb można uruchomić w specjalnie do tego celu wybudowanych pomieszczeniach lub zaadaptowanych obiektach gospodarskich i przemysłowych (pieczarkarnie, chlewnie, kurniki, szklarnie itp.). Przykładowo: w obiekcie o pow.60m2 można podjąć produkcję na poziomie 10.000kg. rocznie.

• Karmienie zbilansowanymi paszami granulowanymi pozwala uzyskać współczynnik pokarmowy od 0,6 do 1,0, w zależności od okresu i gatunku ryb, chowu i temperatury wody.

• Kilkakrotny rozród w ciągu roku zapewnia uzyskanie potrzebnej ilości i jakości materiału zarybieniowe- go, co pozwala na ciągłą produkcję i stałą podaż ryby konsumpcyjnej.

• W optymalnych warunkach intensywnego, kontrolowanego chowu sum afrykański jest mało podatny na choroby. Dzięki wieloletnim badaniom , praktyce udało się zminimalizować koszty uruchomienia produkcji jak również zaproponować uczestnikom kursu niekonwencjonalne, tanie rozwiązania techniczne.

• Dochodowość: z analiz przeprowadzonych przez Dr. Wojciecha Adamka w dobrze funkcjonującym obiekcie koszt produkcji 1 kg. suma handlowego powinien wynosić w granicach 5,50 - 5,70 zł.

W przypadku wprowadzania na rynek ryb przetworzonych (wędzenie, filety) dochodowość znacznie się zwiększa. Przykładowe ceny zbytu (na Warmii i Mazurach) w przypadku hodowli suma afrykańskiego: - ryba świeża 1 kg = 11,00 - 13,00 PLN, - wędzona: 1 kg = 22,00 - 25,00 PLN - tuszki wędzone 1 kg = do 35,00 - 45,00PLN

JESIOTRY:

- optymalne temperatury 20 - 24 0C

- chów do wielkości towarowej (około 1,5 kg.) około 12 miesięcy

- zagęszczenie do 50 kg./ m2 - inaczej niż w przypadku suma afrykańskiego, (czyli nie na objętość a powierzchnię).

- wysoka przeżywalność (od narybku do ryby handlowej - 80 - 90%)

- współczynnik pokarmowy około 1,0

- brak kanibalizmu

SUM EUROPEJSKI:

- zaletą suma europejskiego jest fakt bytowania w niskich temperaturach (można go zimować)

- chów do wielkości towarowej (około 1 - 1,2 kg) około 10 miesięcy

- zagęszczenie ryby handlowej do 100 - 150 kg./m3 basenów.

- trudniejszy jest rozród - wymaga zimnego okresu w fazie dojrzewania.

- zużycie paszy porównywalne do suma afrykańskiego.

SUM AFRYKAŃSKI:

- odporność na choroby

- wysoka wydajność hodowlana : z 1 m3 basenów uzyskuje się od 400 do 700 kg. ryby towarowej

- wysoki współczynnik pokarmowy od 0,6 do 1,0 kg paszy na 1 kg. przyrostu masy.

- bardzo szybkie przyrosty wagowe - rybę towarową o masie 0,8 - 1,2 kg. można uzyskać już po 5 - 6 miesiącach hodowli. Florystyka

Szkolenia prowadzone są przez technologów pod kierownictwem dr. Wojciecha Adamka

Szkolenia 2-dniowe (weekendy). Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg. wytycznych MEN.